O nas

Zarząd

Kwalifikacje: mgr Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – sekcji administracja europejska oraz prawo świeckie. Ukończyła podyplomowe Europejskie Studium Samorządowe. Ukończona aplikacja adwokacka z pozytywnym egzaminem zawodowym w 2013 r., wpisana na listę czynnych adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godz.) realizowane przez IPZ i Niebieską Linię (2015), edukator programu pracy ze sprawcami przemocy domowej (po ukończonym szkoleniu Fundacji im. S. Batorego 09/2003), ukończony kurs na mediatora sądowego w Ośrodku Konsultacyjno-Mediacyjny w 01/2005, szkolenie „Organizacja różnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Stowarzyszenie Nadzieja, 05/2006)ukończone szkolenie z zakresu pracy z dorosłymi ofiarami zgwałceń (Fundacja Dzieci Niczyje 12/2007), Studium Trenerskie, certyfikacja trenerska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (01/2009 – 10/2009), ukończyła szkolenie „Razem bez przemocy – lokalny system wsparcia dla osób krzywdzonych (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 11/2010).

Doświadczenie: Od 2013 roku do chwili obecnej prawnik w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w projekcie współfinansowanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Od 2005 r. do 2007 r. inicjator i jeden z realizatorów mobilnych punktów konsultacyjnych przy filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Od 2003 r. do 2009 r. prawnik w punkcie konsultacyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE” w Lublinie, Puławach, Chełmie oraz w Krasnymstawie. Od 01/2007 do 12/2007 prawnik w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od 10/2005 do 06/2008 kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, Sadu Rejonowego w Lublinie. W okresie od 2009 do 31/12/2012 koordynator, prawnik, asystent osoby pokrzywdzonej w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lublinie. Od 03/2013 r. prawnik w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Parczewie i Włodawie, a od 09/2013 r. prawnik w CPI w Zamościu. W ramach w/w doświadczenia zawodowego prowadzona była interdyscyplinarna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem (pomoc prawna, współpraca międzyinstytucjonalna, współpraca ze specjalistami).

W Stowarzyszeniu zajmuje się realizacją poradnictwa prawnego w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. Od 2003 r. Koordynator, trener, doradca prawny w projektach finansowanych ze środków Mechanizmów Norweskich, Programu Polsko – Szwajcarskiego, FIO i in.

 

Stanowisko: Prezes Zarządu, prawnik

Doświadczenie: od 2007 roku prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Od 2004 do 2007 roku pracownik placówki wsparcia dziennego „AGAPE CLUB” prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” w Lublinie, przekształconej później w specjalistyczną placówkę. Od 2007 do 2011 roku psycholog w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku. W okresie od 2009 do 2013 roku psycholog w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lublinie, prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE. Od 2015 roku psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Parczewie. Od marca 2013 roku psycholog / psychoterapeuta w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Parczewie i Włodawie oraz podczas Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W latach 2007-2020 realizatorka szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji miękkich i rozwoju osobistego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kwalifikacje: absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna. Ukończony Podyplomowy Kursu Psychoterapii, Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończone szkolenie I stopnia z zakresu psychodramy – Polski Instytut Psychodramy. Trener programu Szkoła dla Rodziców. Egzaminator modułu Trener VCC.

Dodatkowe kurs i szkolenia: Ukończone Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); dwusemestralne studia podyplomowe DORADZTWO ZAWODOWE; kurs socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, warsztat pracy z młodocianymi/małoletnimi konsumentami środków psychoaktywnych, III Ogólnopolskie Szkolenie Dyżurnych Telefonów Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, szkolenie w zakresie pracy z ofiarami i sprawcami przemocy domowej, szkolenia nt. przeciwdziałania narkomanii, warsztat metodyczny – Skuteczne interwencje kryzysowe, specjalistyczne szkolenie I stopnia w zakresie problematyki HIV/AIDS (Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Krajowe Centrum ds. AIDS), Szkolenie z zakresu podstaw prawa w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, szkolenie „Techniki plastyczne w terapii”. Trener programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – cz.I” i „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. II – rodzeństwo bez rywalizacji”. Superwizja pracy trenerskiej przeprowadzona przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Teresa Auguścik oraz trenera – Aleksandrę Jurecką. Ukończone specjalistyczne seminaria szkoleniowe z zakresu psychodramy wg Moreno „Transgeneracyjny przekaz traumy”, „Psychodrama w psychoterapii zaburzeń odżywiania”, ‘”Agresja, złość i zaprzeczanie”, „Socjometria”. Ukończone szkolenia: „Wprowadzenie do pracy z systemem rodzinnym w sytuacji krzywdzenia dzieci” oraz „Dziecko a trauma”.

W Bona Fides zajmuje się przede wszystkim psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Prowadzi również warsztaty Szkoły dla rodziców.

Stanowisko: psychoterapeuta, Wiceprezes Zarządu

Kwalifikacje: ukończyła Wydział Nauk Społecznych – kierunek psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1996), 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie , studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godz.) realizowane przez IPZ i Niebieską Linię (2015) oraz inne szkolenia z zakresu pomocy ofiarom przemocy: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w środowisku lokalnym – w tym przemoc wobec dzieci” (Instytut Psychologii Zdrowia i Niebieska Linia 06/2002) oraz „Przeciwdziałanie przemocy domowej w środowisku lokalnym” (IPZ i Niebieska Linia 10/2002). Absolwentka Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/286.

Doświadczenie: Od początku swojej pracy zawodowej pracuje z osobami pokrzywdzonymi przemocą. W okresie 1997-2004 pracowała w MOPR w Lublinie jako pracownik socjalny. Od 2004 roku do chwili obecnej zajmuje się prowadzeniem poradnictwa oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zajmuje się również działalnością edukacyjno/ szkoleniową. Jest współwłaścielką Centrum Rozwoju Kompetencji Progress.

W Bona Fides zajmuje się psychoterapią indywidualną. Prowadzi superwizje zespołów interdyscyplinarnych oraz szkoli kadry pomocy społecznej z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stanowisko: Sekretarz Zarządu, psycholog

Kwalifikacje: Absolwentka Nauk o rodzinie, Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz podyplomowych studiów z Zarządzania Gospodarką Społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenia: Zarządzanie projektami PRINCE2® Foundation, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami finansowanymi z UE, Zarządzanie projektami według standardu PMI, CERTYFIKOWANY TRENER, Pozyskiwanie środków zewnętrznych-elementy projektowania, Pozyskiwanie środków na działalność społeczną, Liderzy Społeczności Lokalnych, Kształtowanie kompetencji interpersonalnych właściwych dla animatora, Tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, Budowanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej. 

Doświadczenie: od 2009 pracuje przy projektach współfinansowanych z EFS, FIO, ASOS, Swiss Contribution jako koordynatorka, animatorka, coach, trener. Od lat związana ze Stowarzyszeniem, początkowo jako wolontariusz, a obecnie jako członek zarządu. 

W Bona Fides zajmuje się koordynacją Centrum Wsparcia Rodzin oraz obsługą Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Stanowisko: Członek Zarządu, koordynatorka projektów, wsparcie parasolowe dla organizacji pozarządowych, animacja lokalna

Kwalifikacje: Absolwentka kulturoznawstwa i socjologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz doradztwa zawodowego na Wyższej Szkoły Nauk Społecznej w Lublinie.

Dodatkowe kursy i szkolenia: Trener/Szkoleniowiec, Szkolenie dla trenerów i trenerek z zakresu rozwijania wrażliwości międzykulturowej, Coaching w edukacji, Szkolenie w zakresie opracowanych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno -informacyjnych służących procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych, Współpraca pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy integracji społecznej, Ekonomia społeczna szansą na rozwój, Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie POKL, PR- kreowanie wizerunku, zarządzanie kryzysami, Pracownik organizacji medialnej.

Doświadczenie: 15- letnie doświadczenie w animacji lokalnej, 10- letnie doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów, 6 -letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami oświaty i kultury w ramach działań społeczno – edukacyjnych (m.in. DDK SM “Czechów”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytet SWPS, Fundacja Rozwoju Osobistego STUDEO i in.). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Bona Fides zajmuje się działaniami skierowanymi do kobiet z terenu woj. lubelskiego, animacją społeczną i wsparciem organizacji pozarządowych. Koordynatorka VIII, IX i X Forum Kobiet Aktywnych. Trenerka warsztatów dla liderek i animatorek w ramach m.in. Akademii Animatorek Społecznych, Akademii Rozwoju Lidera, Akademii Instruktorek Kultury, Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego. Koordynatorka projektów: “Kobieca Akademia Partycypacji”, “Międzykulturowe Centrum Spotkania Kobiet”, “Kluby Kobiet Aktywnych” i in. W 2019 r. realizowała projekt szkoleniowy „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim” współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie zajmuje się koordynacją “Centrum Wsparcia Rodzin”.

Stanowisko: Członkini Zarządu, aktywizacja kobiet, wsparcie organizacji pozarządowych i animacja lokalna, koordynacja projektów

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.