Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

NPP/NPO

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona m.in. z następujących dziedzin prawa:

 • prawo rodzinne;
 • prawo pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo administracyjne, z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawo podatkowe;
 • prawo karne.
 • sprawy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Na terenie miasta Lublin można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Wyznaczono trzy dyżury o specjalizacji „nieodpłatna mediacja”:

 • Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter s. 70, poniedziałek, godz. 16:00–20:00;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, wtorek, 16:00-20:00;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, środa, 16:00-20:00.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl lub
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 1210 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30-15:30).

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przy udziale tłumacza języka migowego:

 • poradę należy umówić przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem:

o    pod adresem: np.ms.gov.pl wybierając odpowiedź „Tak” na pytanie „Potrzebujesz pomocy tłumacza migowego?” lub

o    łącząc się z tłumaczem języka migowego w zakładce: Tłumacz języka migowego w godzinach 9:00-15:00;

 • porada przy udziale tłumacza języka migowego może być umówiona na dyżury odbywające się w godzinach 9:00-14:00;
 • aby skorzystać z porady należy w umówionym terminie połączyć się z tłumaczem języka migowego

 

Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ubiegająca się o pomoc de minimis przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana przedstawić następujące dokumenty:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych;
 • oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym ww. okresie, wzór oświadczenia;
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312, nr 254, poz. 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338) dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Pomoc prawna zostanie udzielona wyłącznie po dostarczeniu dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacji) w formie papierowej do Urzędu Miasta Lublin (adres: Wydział Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu
Po dostarczeniu wymaganych dokumentów zostanie umówiony termin porady.


  
Uwagi i zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu otwiera się w nowej karcie lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 466 1210.


  

Więcej informacji z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.


Poradę umówić można:

 • przez internet pod adresem: np.ms.gov.pl lub
 • dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30-15:30.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. Należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej poradę lub adres punktu oraz datę udzielenia porady.

Opinię należy przesłać w formie papierowej do Urzędu Miasta Lublin (adres: Wydział Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu.

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES prowadzi dwa punkty w Lublinie:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie przy ul. Radzyńskiej 5, czynny od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00,
 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Szkole Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie przy ul. Radości 13, czynny od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Miasta Lublin.

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES prowadzi punkt w Zamościu:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu, czynny od poniedziałku do piątku od 12.00 do 16.00

 

Zadanie współfinasowane ze środków Zarządu Powiatu Miasta Zamość

 

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.