Urząd Miasta Lublin

  • Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w okresie od 12.03.2019r. do 31.10.2019r. Adresowany do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym lub upijających się. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są rodzice lub opiekunowie prawni dzieci z terenu miasta Lublin. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego indywidualnego poradnictwa psychologicznego w Lublinie.
  • Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w okresie od 15.05.2019r. – 31.10.2019r. Adresowany do osób dorosłych, mieszkańców miasta Lublin, członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu z syndromem DDA. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej indywidualnej terapii psychologiczno/psychoterapeutycznej w Lublinie.
  • Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w okresie od 15.05.2019r. – 30.11.2019r. Adresowany do osób borykających się z problemem przemocy w rodzinie, w tym osób współuzależnionych oraz innych członków rodzin w których występuje problem alkoholizmu z terenu miasta Lublin. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są zarówno osoby pełnoletnie, jak i dzieci doświadczające przemocy. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej terapii indywidualnej, indywidualnego poradnictwa prawnego oraz grupy psychoterapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Lublinie. 
  • Realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży narażonych na czynniki ryzyka” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2019 rok w okresie od 1.03.2019 r. do 31.10.2019r. Adresowany do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, skierowany do osób zamieszkałych na terenie Lublina lub uczących się w Lublinie. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnych zajęć socjoterapeutycznych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego w Lublinie. 
  • Rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2019 rok w okresie od 1.03.2019r. – 31.10.2019r. Adresowany do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – osoby dorosłe mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie miasta Lublin. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnych zajęć warsztatowych oraz konsultacji indywidualnych w Lublinie. 
  • Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych skierowane do różnych grup docelowych” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2019 rok w okresie od 1.03.2019r. do 31.10.2019r. Adresowany do osób dorosłych, zwłaszcza tych, którzy są narażeni na czynniki ryzyka oraz do osób dorosłych, których dzieci są narażone na czynniki ryzyka. Projekt skierowany do osób dorosłych zamieszkałych, pracujących lub uczących się w Lublinie W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego indywidualnego poradnictwa psychologicznego w Lublinie. 

Więcej informacji: tel. 535 000 523 cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.