Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Celem głównym projektu pn. „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez zapewnienie wsparcia informacyjnego dla minimum 4350 pracowników instytucji pomocowych funkcjonującym w ramach sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej oraz wypracowanie w oparciu o diagnozę potrzeb osób pokrzywdzonych oraz podmiotów funkcjonujących w sieci, standardów świadczenia kompleksowo pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym na terenie całego kraju do dnia 31.12.2023.

Na bazie tych badań i analiz opracowane zostaną na poziomie 10 partnerstw województwa lubelskiego standardy świadczonej pomocy, które zostaną poddane ogólnopolskiej konsultacji, by finalnie przedstawić wypracowany dokument Dysponentowi Funduszu jako rekomendację do standaryzacji i profesjonalizacji świadczonych usług realizowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Projekt jest realizowany przez pracowników naukowo/ dydaktycznych lubelskich uczelni wyższych, zaangażowanych jednocześnie w bezpośrednią pracę z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

 

FORMY WSPARCIA

1. Promocja Sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej w Internecie oraz instytucjach pomocowych w latach 2020 r.- 2023 r.

2. Artykuły prasowe o Sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej w latach 2020 r. – 2023 r.

3.Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych w 2021 r.

4. Opracowanie podręcznika pn. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy” w 2023 r.

5. Pilotażowe wypracowanie Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie województwa lubelskiego- szkolenia:

  • szkolenia stacjonarne: „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom  pokrzywdzonymi przestępstwem”;

  • szkolenia online „Profesjonalna pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem”;

  • szkolenia online „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy domowej”;

  • szkolenia online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej  świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem  wśród instytucji pomocowych  na terenie powiatów”

6. Ogólnopolska konsultacja wypracowanych w ramach pilotażu Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem wśród instytucji pomocowych w 2023 r.

7. Konferencja on line: „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” w 2020 r.

8. Konferencje online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” w 2023 r. Projekt jest skierowany do pracowników i wolontariuszy podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom z terenu całej Polski m.in. pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, członków zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów i psychologów z instytucji oświatowych poradni zajmujących się zadaniami z zakresu zapobiegania przestępczości i ochroną przed krzywdzeniem, pracowników ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, prawników pracujących w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej, kadry medycznej, kuratorów sądowych, pracowników Policji i wymiaru sądownictwa.

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i będzie związana z harmonogramem realizowanych zadań projektowych. Informacje o naborze zamieszczone zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz wysłana przesyłką listowną i/lub mailową do dyrektorów / kierowników jednostek z prośbą o oddelegowanie / umożliwienie udziału osobom zainteresowanym.

Więcej informacji:
standardy@stowarzyszeniebonafides.pl, rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl
 tel. 783 510 310, 535 000 523

 
 

Jesteś pracownikiem instytucji działającej na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem? - ARCHIWUM

Mamy dla Ciebie wysokiej jakości szkolenia!

OGÓLNOPOLSKIE INTERDYSCYPLINARNE KONFERENCJE ONLINE - ARCHIWUM