O Nas

Pracownicy

Kwalifikacje: Pedagog, ukończone studia licencjackie z zakresu resocjalizacji i niedostosowania społecznego oraz magisterskie na kierunku pedagogika. Ukończyła studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej i Zarządzania Instytucjami na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Dodatkowe kurs i szkolenia: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, Praktyczne funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, Efektywnie, fachowo, skutecznie – podnoszenie kwalifikacji kadry działającej w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, Jak motywować do zmiany, dialog motywujący w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi klientem, Wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencja, Warsztat komunikacji w interwencji kryzysowej wobec sprawców i ofiar przemocy, Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku, „Ochrona prawna jednostek przed zjawiskami przemocy w rodzinie”, Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Skuteczna interwencja kryzysowa, Cykl specjalistycznych szkoleń pod nazwą: „Uczymy się by pomagać” – program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji pomocy społecznej, Zarządzanie projektami UE, Cykl warsztatów: „Od pomysłu do projektu, od projektu do wniosku”, Specjalista ds. funduszy unijnych, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych, Szkolenie: EFS – funduszem dla NGO, Prowadzenie działalności gospodarczej przez NGO.

Doświadczenie: Pracowała w Caritas Diecezji Siedleckiej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Parczewie, zajmowała się koordynacją projektów oraz organizacją Wakacyjnej Akcji Caritas. Pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie na stanowisku pracownik socjalny. Pełni także funkcję przewodniczącego GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W Bona Fides zajmuje się obsługą Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie (osoba pierwszego kontaktu) oraz punktu Centrum Wsparcia Rodzin w Parczewie (asystent rodzinny).

Stanowisko: Osoba pierwszego kontaktu w Parczewie

Kwalifikacje: Absolwentka Nauk o rodzinie, Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz podyplomowych studiów z Zarządzania Gospodarką Społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenia: Zarządzanie projektami PRINCE2® Foundation, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami finansowanymi z UE, Zarządzanie projektami według standardu PMI, CERTYFIKOWANY TRENER, Pozyskiwanie środków zewnętrznych-elementy projektowania, Pozyskiwanie środków na działalność społeczną, Liderzy Społeczności Lokalnych, Kształtowanie kompetencji interpersonalnych właściwych dla animatora, Tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, Budowanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej. 

Doświadczenie: od 2009 pracuje przy projektach współfinansowanych z EFS, FIO, ASOS, Swiss Contribution jako koordynatorka, animatorka, coach, trener. Od lat związana ze Stowarzyszeniem, początkowo jako wolontariusz, a obecnie jako członek zarządu. 

W Bona Fides zajmuje się koordynacją Centrum Wsparcia Rodzin oraz obsługą Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Stanowisko: Sekretarz Zarządu, koordynatorka projektów, wsparcie parasolowe dla organizacji pozarządowych, animacja lokalna

Kwalifikacje: ukończyła Wydział Nauk Społecznych – kierunek psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1996), 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie , studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godz.) realizowane przez IPZ i Niebieską Linię (2015) oraz inne szkolenia z zakresu pomocy ofiarom przemocy: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w środowisku lokalnym – w tym przemoc wobec dzieci” (Instytut Psychologii Zdrowia i Niebieska Linia 06/2002) oraz „Przeciwdziałanie przemocy domowej w środowisku lokalnym” (IPZ i Niebieska Linia 10/2002). Absolwentka Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/286.

Doświadczenie: Od początku swojej pracy zawodowej pracuje z osobami pokrzywdzonymi przemocą. W okresie 1997-2004 pracowała w MOPR w Lublinie jako pracownik socjalny. Od 2004 roku do chwili obecnej zajmuje się prowadzeniem poradnictwa oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zajmuje się również działalnością edukacyjno/ szkoleniową. Jest współwłaścielką Centrum Rozwoju Kompetencji Progress.

W Bona Fides zajmuje się psychoterapią indywidualną. Prowadzi superwizje zespołów interdyscyplinarnych oraz szkoli kadry pomocy społecznej z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stanowisko: Członkini Zarządu, psycholog

Kwalifikacje: Absolwentka kulturoznawstwa i socjologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz doradztwa zawodowego na Wyższej Szkoły Nauk Społecznej w Lublinie.

Dodatkowe kursy i szkolenia: Trener/Szkoleniowiec, Szkolenie dla trenerów i trenerek z zakresu rozwijania wrażliwości międzykulturowej, Coaching w edukacji, Szkolenie w zakresie opracowanych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno -informacyjnych służących procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych, Współpraca pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy integracji społecznej, Ekonomia społeczna szansą na rozwój, Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie POKL, PR- kreowanie wizerunku, zarządzanie kryzysami, Pracownik organizacji medialnej.

Doświadczenie: 15- letnie doświadczenie w animacji lokalnej, 10- letnie doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów, 6 -letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami oświaty i kultury w ramach działań społeczno – edukacyjnych (m.in. DDK SM “Czechów”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytet SWPS, Fundacja Rozwoju Osobistego STUDEO i in.). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Bona Fides zajmuje się działaniami skierowanymi do kobiet z terenu woj. lubelskiego, animacją społeczną i wsparciem organizacji pozarządowych. Koordynatorka VIII – XII Forum Kobiet Aktywnych. Trenerka warsztatów dla liderek i animatorek w ramach m.in. Akademii Animatorek Społecznych, Akademii Rozwoju Lidera, Akademii Instruktorek Kultury, Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego. Koordynatorka projektów: “Kobieca Akademia Partycypacji”, “Międzykulturowe Centrum Spotkania Kobiet”, “Kluby Kobiet Aktywnych” i in. W 2019 r. realizowała projekt szkoleniowy „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim” współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a w 2020  zajmowała się koordynacją “Centrum Wsparcia Rodzin”.  Pomysłodawczyni Centrum Wsparcia Liderek.

Stanowisko: Wiceprezeska Zarządu, aktywizacja kobiet, wsparcie organizacji pozarządowych i animacja lokalna, koordynacja projektów

Kwalifikacje: Psycholog (2005, jednolite pięcioletnie magisterskie studia stacjonarne na kierunku psychologia UMCS w Lublinie); psychoterapeuta w trakcie certyfikacji – uczestniczka czteroletnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej (Uniwersytet SWPS), zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Terapeuta Krótkoterminowy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach: ukończone kursy podstawowy i zaawansowany (I i II st.) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ( Brief Focused Therapy Solution) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Posiada również uprawnienia mediatora sądowego (kwalifikacje zdobyte w Krajowym Centrum Mediacji) oraz certyfikaty specjalisty usług rozwojowych (trenerskie i coachingowy).

Dodatkowe kursy i szkolenia: Przygotowanie do prowadzenia usług rozwojowych zdobywała m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, w Szkole Trenerów Moderator z Wrocławia , w Szkole Coachingu Managerskiego Moderator oraz w kursach Train the trainer Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Uczestniczka szkoleń specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej m.in. Praca z rodziną w obliczu rozwodu (Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), Uzależnienia chemiczne i behawioralne w ujęciu TSR (Centrum Rozwiązań), Wprowadzenia do Współczucia w Psychologii i Psychoterapii (The Mind Institute), Prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa/psychoterapeuty (prowadzenie radca prawny Bożena Ryszka), Terapia Par prowadzona w nurcie Poznawczo – Behawioralnym (Centrum CBT), Praca w oparciu o relacje w diadzie – terapia pary (LETSR) oraz w Wzmacnianie relacji interpersonalnych. Integracja terapii akceptacji i zaangażowania oraz schematów (Uczę się ACT), Elastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach (Uczę się ACT), a także Introduction to Cognitive Behavioural Therapy (European Psychiatric Association). Uczestniczka licznych konferencji z zakresu pomocy psychologicznej m.in. Praca z dziećmi z trudnymi zachowaniami w szkole (prowadzenie dr n.med. Artur Kołakowski). Posiada certyfikat International DISC Everything (nr0347) pomocny w diagnozowaniu osobowości i wskazań do działań rozwojowych.

Doświadczenie: W latach 2012 – 2017 słuchaczka studiów doktoranckich UMCS prowadząca zajęcia z z zakresu „Metod i technik wsparcia psychologicznego” oraz „Podstaw umiejętności społecznych”, obecnie współpracująca z Uniwersytetem jako prowadząca zajęcia zlecone. Współautorka artykułów naukowych w tematyce dotyczącej stresu, PTSD, poczucia koherencji. Wieloletni trener (od 2005r.) kompetencji psychologicznych i społecznych specjalizująca się w tematach dotyczących odporności psychicznej, motywacji do zmian oraz komunikacji interpersonalnej (w tym rozwiązywania konfliktów). Autorka szkoleń, których uczestnikami byli pracownicy oświaty, administracji publicznej czy przedsiębiorcy.

W Bona Fides zajmuje się pracą na stanowisku psychologa. Od 2017 roku do chwili obecnej praca psychologiczna w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w postaci Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, gdzie prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne, wsparcie psychologiczne, psychoedukację oraz treningi umiejętności dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (obecnie w Białej Podlaskiej, Rykach, Lubartowie ). W 2019 r. również w projekcie Centrum Wsparcia Rodzin w Parczewie. W latach 2018 i 2019 odpowiedzialna za prowadzenie grupy terapeutycznej w CPI w Lublinie.

Stanowisko: Psycholog, terapeuta krótkoterminowy, trener umiejętności psychospołecznych

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna” o specjalności „Przeciwdziałanie problemom społecznym” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz studiów drugiego stopnia na kierunku „Nauki o Rodzinie” o specjalności „Praca socjalna z rodziną” również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie – przygotowujących do pracy w zawodzie: pracownik socjalny, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, doradca życia rodzinnego i innych związanych z pomocą społeczną.


Doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem:
 Od roku 2017 pracuje na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie. Od roku 2017 do chwili obecnej pełni obowiązki „Osoby pierwszego kontaktu” w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowanym ze środków Funduszy Sprawiedliwości. Od roku 2020 do chwili obecnej pełni obowiązki specjalisty ds. rekrutacji przy realizacji projektu: „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”. Od roku 2018 do 2020 roku pracowała na stanowisku „Asystent rodzinny” przy realizacji projektu: „Centrum Wsparcia Rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami, w których dochodzi do przestępstw, rodzinami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przeprowadzeniem wstępnej diagnozy sytuacji osób zgłaszających się po pomoc, opracowywaniem najefektywniejszego planu pomocy, przyjmowaniem zgłoszeń, pomocą przy wypełnianiu wniosków o udzielenie wsparcia oraz udzielaniem informacji dotyczących realizowanych projektów, a także udzielaniem informacji dotyczących praw członków rodziny, profilaktyką rodzin polegającą na propagowaniu pozytywnych wzorców rodziny i rozwijaniu postawy dbałości o ich członków.


Dodatkowe szkolenia i umiejętności:
 Uczestnik szkoleń i konferencji o tematyce: „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim”, „Uczeń z doświadczeniem przemocy”, „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc”, „Innowacje w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu”, „Młoda rodzina na rynku pracy”, „Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy”, „Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych”, „Szkolenie specjalistyczne: profesjonalna praca z rodzinami w których dochodzi do przestępstw”, „Granice i możliwości użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego”, „Prowadzenie spotkań edukacyjnych online”. Od roku 2017 pracuje na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie. Od roku 2017 do chwili obecnej pełni obowiązki „Osoby pierwszego kontaktu” w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowanym ze środków Funduszy Sprawiedliwości. Od roku 2020 do chwili obecnej pełni obowiązki specjalisty ds. rekrutacji przy realizacji projektu: „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”. Od roku 2018 do 2020 roku pracowała na stanowisku „Asystent rodzinny” przy realizacji projektu: „Centrum Wsparcia Rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami, w których dochodzi do przestępstw, rodzinami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przeprowadzeniem wstępnej diagnozy sytuacji osób zgłaszających się po pomoc, opracowywaniem najefektywniejszego planu pomocy, przyjmowaniem zgłoszeń, pomocą przy wypełnianiu wniosków o udzielenie wsparcia oraz udzielaniem informacji dotyczących realizowanych projektów, a także udzielaniem informacji dotyczących praw członków rodziny, profilaktyką rodzin polegającą na propagowaniu
pozytywnych wzorców rodziny i rozwijaniu postawy dbałości o ich członków.

Stanowisko: Osoba Pierwszego Kontaktu w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lubartowie; Specjalista ds. rekrutacji

Doświadczenie: od 2007 roku prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Od 2004 do 2007 roku pracownik placówki wsparcia dziennego „AGAPE CLUB” prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” w Lublinie, przekształconej później w specjalistyczną placówkę. Od 2007 do 2011 roku psycholog w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku. W okresie od 2009 do 2013 roku psycholog w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lublinie, prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE. Od 2015 roku psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Parczewie. Od marca 2013 roku psycholog / psychoterapeuta w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Parczewie i Włodawie oraz podczas Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W latach 2007-2020 realizatorka szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji miękkich i rozwoju osobistego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kwalifikacje: absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna. Ukończony Podyplomowy Kursu Psychoterapii, Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończone szkolenie I stopnia z zakresu psychodramy – Polski Instytut Psychodramy. Trener programu Szkoła dla Rodziców. Egzaminator modułu Trener VCC.

Dodatkowe kurs i szkolenia: Ukończone Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); dwusemestralne studia podyplomowe DORADZTWO ZAWODOWE; kurs socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, warsztat pracy z młodocianymi/małoletnimi konsumentami środków psychoaktywnych, III Ogólnopolskie Szkolenie Dyżurnych Telefonów Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, szkolenie w zakresie pracy z ofiarami i sprawcami przemocy domowej, szkolenia nt. przeciwdziałania narkomanii, warsztat metodyczny – Skuteczne interwencje kryzysowe, specjalistyczne szkolenie I stopnia w zakresie problematyki HIV/AIDS (Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Krajowe Centrum ds. AIDS), Szkolenie z zakresu podstaw prawa w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, szkolenie „Techniki plastyczne w terapii”. Trener programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – cz.I” i „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. II – rodzeństwo bez rywalizacji”. Superwizja pracy trenerskiej przeprowadzona przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Teresa Auguścik oraz trenera – Aleksandrę Jurecką. Ukończone specjalistyczne seminaria szkoleniowe z zakresu psychodramy wg Moreno „Transgeneracyjny przekaz traumy”, „Psychodrama w psychoterapii zaburzeń odżywiania”, ‘”Agresja, złość i zaprzeczanie”, „Socjometria”. Ukończone szkolenia: „Wprowadzenie do pracy z systemem rodzinnym w sytuacji krzywdzenia dzieci” oraz „Dziecko a trauma”.

W Bona Fides zajmuje się przede wszystkim psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Prowadzi również warsztaty Szkoły dla rodziców.

Stanowisko: Prezes Zarządu, psychoterapeuta

Kwalifikacje: mgr Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – sekcji administracja europejska oraz prawo świeckie. Ukończyła podyplomowe Europejskie Studium Samorządowe. Ukończona aplikacja adwokacka z pozytywnym egzaminem zawodowym w 2013 r., wpisana na listę czynnych adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godz.) realizowane przez IPZ i Niebieską Linię (2015), edukator programu pracy ze sprawcami przemocy domowej (po ukończonym szkoleniu Fundacji im. S. Batorego 09/2003), ukończony kurs na mediatora sądowego w Ośrodku Konsultacyjno-Mediacyjny w 01/2005, szkolenie „Organizacja różnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Stowarzyszenie Nadzieja, 05/2006)ukończone szkolenie z zakresu pracy z dorosłymi ofiarami zgwałceń (Fundacja Dzieci Niczyje 12/2007), Studium Trenerskie, certyfikacja trenerska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (01/2009 – 10/2009), ukończyła szkolenie „Razem bez przemocy – lokalny system wsparcia dla osób krzywdzonych (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 11/2010).

Doświadczenie: Od 2013 roku do chwili obecnej prawnik w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w projekcie współfinansowanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Od 2005 r. do 2007 r. inicjator i jeden z realizatorów mobilnych punktów konsultacyjnych przy filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Od 2003 r. do 2009 r. prawnik w punkcie konsultacyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE” w Lublinie, Puławach, Chełmie oraz w Krasnymstawie. Od 01/2007 do 12/2007 prawnik w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od 10/2005 do 06/2008 kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, Sadu Rejonowego w Lublinie. W okresie od 2009 do 31/12/2012 koordynator, prawnik, asystent osoby pokrzywdzonej w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lublinie. Od 03/2013 r. prawnik w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Parczewie i Włodawie, a od 09/2013 r. prawnik w CPI w Zamościu. W ramach w/w doświadczenia zawodowego prowadzona była interdyscyplinarna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem (pomoc prawna, współpraca międzyinstytucjonalna, współpraca ze specjalistami).

W Stowarzyszeniu zajmuje się realizacją poradnictwa prawnego w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. Od 2003 r. Koordynator, trener, doradca prawny w projektach finansowanych ze środków Mechanizmów Norweskich, Programu Polsko – Szwajcarskiego, FIO i in.

 

Stanowisko: Prawnik

Kwalifikacje: mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek administracja, w latach 2006-2011. Ukończyła studia licencjackie, o specjalizacji praca socjalna, na Wydziale Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 2005-2008

Dodatkowe kursy i szkolenia: kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolenie dla liderów klubu pracy, „Model współpracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, przepływ informacji między stanowiskami, wpływ dobrej organizacji na wizerunek urzędu oraz równość szans kobiet i mężczyzn”, „Aktywizacja osób bezrobotnych, a przepływ informacji w urzędzie, zasada równości szans”, „Procedury udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Asystent rodziny i Piecza Zastępcza”, „Organizacja wsparcia rodziny w gminie, rok po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Organizacja pracy asystenta rodziny, placówek wsparcia dziennego i rodzin wspierających”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I.”, „Współpraca pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, „ Erasmus +: Młodzież „.

Doświadczenie: Od 2014 do 2016 nabywała doświadczenie w realizacji projektów kulturalno-społeczno-edukacyjnych dla kobiet z terenów wiejskich i organizacji pozarządowych działających dla społeczności wiejskich oraz koordynowała działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Lublina, Zamościa i Włodawy. W okresie 10/2013 do 09/2014 zajmowała się koordynacją projektu i wsparciem doradczym jego uczestników, jako specjalista ds. programów w Powiatowym urzędzie Pracy w Lublinie. Pracowała także w charakterze asystenta rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, zajmowała się pracą z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze, od 08/2012 do 12/2013. W latach 2008-2012 była pracownikiem klubu pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej, gdzie zajmowała się poradnictwem zawodowym indywidulanym i grupowym w ramach zajęć aktywizacyjnych oraz szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (uprawnienie do prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem programu szkolenia „Szukam pracy”).

W Bona Fides zajmuje się obsługą i prowadzeniem Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Parczewie.

Stanowisko: Członkini Zarządu, Osoba pierwszego kontaktu w Parczewie

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.