O Nas

Pracownicy

Kwalifikacje: Pedagog, ukończone studia licencjackie z zakresu resocjalizacji i niedostosowania społecznego oraz magisterskie na kierunku pedagogika. Ukończyła studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej i Zarządzania Instytucjami na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Dodatkowe kurs i szkolenia: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, Praktyczne funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, Efektywnie, fachowo, skutecznie – podnoszenie kwalifikacji kadry działającej w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, Jak motywować do zmiany, dialog motywujący w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi klientem, Wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencja, Warsztat komunikacji w interwencji kryzysowej wobec sprawców i ofiar przemocy, Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku, „Ochrona prawna jednostek przed zjawiskami przemocy w rodzinie”, Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Skuteczna interwencja kryzysowa, Cykl specjalistycznych szkoleń pod nazwą: „Uczymy się by pomagać” – program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji pomocy społecznej, Zarządzanie projektami UE, Cykl warsztatów: „Od pomysłu do projektu, od projektu do wniosku”, Specjalista ds. funduszy unijnych, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych, Szkolenie: EFS – funduszem dla NGO, Prowadzenie działalności gospodarczej przez NGO.

Doświadczenie: Pracowała w Caritas Diecezji Siedleckiej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Parczewie, zajmowała się koordynacją projektów oraz organizacją Wakacyjnej Akcji Caritas. Pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie na stanowisku pracownik socjalny. Pełni także funkcję przewodniczącego GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W Bona Fides zajmuje się obsługą Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie (osoba pierwszego kontaktu) oraz punktu Centrum Wsparcia Rodzin w Parczewie (asystent rodzinny).

Stanowisko: Osoba pierwszego kontaktu i asystent rodzinny w Parczewie

Kwalifikacje: Absolwentka Nauk o rodzinie, Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz podyplomowych studiów z Zarządzania Gospodarką Społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenia: Zarządzanie projektami PRINCE2® Foundation, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami finansowanymi z UE, Zarządzanie projektami według standardu PMI, CERTYFIKOWANY TRENER, Pozyskiwanie środków zewnętrznych-elementy projektowania, Pozyskiwanie środków na działalność społeczną, Liderzy Społeczności Lokalnych, Kształtowanie kompetencji interpersonalnych właściwych dla animatora, Tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, Budowanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej. 

Doświadczenie: od 2009 pracuje przy projektach współfinansowanych z EFS, FIO, ASOS, Swiss Contribution jako koordynatorka, animatorka, coach, trener. Od lat związana ze Stowarzyszeniem, początkowo jako wolontariusz, a obecnie jako członek zarządu. 

W Bona Fides zajmuje się koordynacją Centrum Wsparcia Rodzin oraz obsługą Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Stanowisko: Członek Zarządu, koordynatorka projektów, wsparcie parasolowe dla organizacji pozarządowych, animacja lokalna

Kwalifikacje: ukończyła Wydział Nauk Społecznych – kierunek psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1996), 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie , studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godz.) realizowane przez IPZ i Niebieską Linię (2015) oraz inne szkolenia z zakresu pomocy ofiarom przemocy: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w środowisku lokalnym – w tym przemoc wobec dzieci” (Instytut Psychologii Zdrowia i Niebieska Linia 06/2002) oraz „Przeciwdziałanie przemocy domowej w środowisku lokalnym” (IPZ i Niebieska Linia 10/2002). Absolwentka Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/286.

Doświadczenie: Od początku swojej pracy zawodowej pracuje z osobami pokrzywdzonymi przemocą. W okresie 1997-2004 pracowała w MOPR w Lublinie jako pracownik socjalny. Od 2004 roku do chwili obecnej zajmuje się prowadzeniem poradnictwa oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej m.in. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zajmuje się również działalnością edukacyjno/ szkoleniową. Jest współwłaścielką Centrum Rozwoju Kompetencji Progress.

W Bona Fides zajmuje się psychoterapią indywidualną. Prowadzi superwizje zespołów interdyscyplinarnych oraz szkoli kadry pomocy społecznej z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stanowisko: Sekretarz Zarządu, psycholog

Kwalifikacje: wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Doświadczenie: asystent rodziny, pracownik socjalny, kurator społeczny, terapeuta środowiskowy
Dodatkowe kursy i szkolenia: Pomoc i interwencja w ujęciu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, czyli działania mające na celu odbudowanie osobistej mocy klienta; Asystent w pracy motywacyjnej z młodzieżą eksperymentująca i uzależnioną; Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży -jak rozpoznawać, jak reagować; Forum psychiatrii środowiskowej – zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz poznanie metod terapeutycznych i działań profilaktycznych; Wykorzystywanie seksualne dzieci – diagnoza i interwencja; Praktyczne funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych; Środki od sponsorów i pozasponsorskie pozyskiwanie funduszy;

W Bona Fides zajmuje się wspieraniem rodzin korzystających z pomocy specjalistów z Centrum Wsparcia Rodzin, towarzyszeniem rodzinie na każdym etapie poszukiwania rozwiązań trudnej sytuacji życiowej

Stanowisko: Asystent rodzinny w CWR w Parczewie

Kwalifikacje: Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Doświadczenie: Od 30 lat pracuje w zawodzie psychologa i psychoterapeuty.

W Bona Fides zajmuje się prowadzeniem indywidualnej pracy terapeutycznej z uzależnionymi i członkami rodzin.

Stanowisko: Terapeuta uzależnień w CWR w Parczewie

Kwalifikacje: Absolwentka kulturoznawstwa i socjologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz doradztwa zawodowego na Wyższej Szkoły Nauk Społecznej w Lublinie.

Dodatkowe kursy i szkolenia: Trener/Szkoleniowiec, Szkolenie dla trenerów i trenerek z zakresu rozwijania wrażliwości międzykulturowej, Coaching w edukacji, Szkolenie w zakresie opracowanych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno -informacyjnych służących procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych, Współpraca pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy integracji społecznej, Ekonomia społeczna szansą na rozwój, Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie POKL, PR- kreowanie wizerunku, zarządzanie kryzysami, Pracownik organizacji medialnej.

Doświadczenie: 15- letnie doświadczenie w animacji lokalnej, 10- letnie doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów, 6 -letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami oświaty i kultury w ramach działań społeczno – edukacyjnych (m.in. DDK SM “Czechów”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytet SWPS, Fundacja Rozwoju Osobistego STUDEO i in.). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Bona Fides zajmuje się działaniami skierowanymi do kobiet z terenu woj. lubelskiego, animacją społeczną i wsparciem organizacji pozarządowych. Koordynatorka VIII, IX i X Forum Kobiet Aktywnych. Trenerka warsztatów dla liderek i animatorek w ramach m.in. Akademii Animatorek Społecznych, Akademii Rozwoju Lidera, Akademii Instruktorek Kultury, Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego. Koordynatorka projektów: “Kobieca Akademia Partycypacji”, “Międzykulturowe Centrum Spotkania Kobiet”, “Kluby Kobiet Aktywnych” i in. W 2019 r. realizowała projekt szkoleniowy „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim” współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie zajmuje się koordynacją “Centrum Wsparcia Rodzin”.

Stanowisko: Członkini Zarządu, aktywizacja kobiet, wsparcie organizacji pozarządowych i animacja lokalna, koordynacja projektów

Kwalifikacje: W 2011 ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie wydział Zamiejscowy w Lublinie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. W 2013 zdobyła tytuł magistra na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli z Pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami mediacji sądowych. W 2016 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie wydział Zamiejscowy w Lublinie z Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z pedagogiką M. Montessori.

Doświadczenie: Od 2016 pracuje w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej PROMYK w Janowie Lubelskim jako wychowawca. W 2017 pracowała jako asystent rodziny w OPS Potok Wielki.

Dodatkowe szkolenia i umiejętności:
– Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną, w tym tworzenie planu pomocy
-Asystent rodziny w obliczu wyzwania- zadania i obowiązki, plan pracy z rodziną. Ustawa za życiem
-Diagnoza rodziny w kontekście działań interwencyjnych, nadzorczych i opiniodawczych- ocena sytuacji rodzinnej, ocena sytuacji opiekuńczo- wychowawczej dziecka, ocena rozwojowa dziecka, ocena kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, określenia zadań i wymagań
-Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka
-Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

W Bona Fides zajmuje się obsługą Centrum Wsparcia Rodzin w Potoku Wielkim. Do jej zadań należy: przyjmowanie zgłoszeń, przeprowadzenie wstępnej diagnozy rodziny, opracowanie wraz ze specjalistami najefektywniejszych form wsparcia, udzielanie podstawowych informacji dotyczących praw członków rodziny, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem dalszych działań w ramach projektu, a także profilaktyka rodzin polegająca na propagowaniu pozytywnych wzorców rodziny.

Stanowisko: Asystent rodzinny CWR w Potoku Wielkim

Kwalifikacje: Psycholog (2005, jednolite pięcioletnie magisterskie studia stacjonarne na kierunku psychologia UMCS w Lublinie); psychoterapeuta w trakcie certyfikacji – uczestniczka czteroletnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej (Uniwersytet SWPS), zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Terapeuta Krótkoterminowy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach: ukończone kursy podstawowy i zaawansowany (I i II st.) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ( Brief Focused Therapy Solution) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Posiada również uprawnienia mediatora sądowego (kwalifikacje zdobyte w Krajowym Centrum Mediacji) oraz certyfikaty specjalisty usług rozwojowych (trenerskie i coachingowy).

Dodatkowe kursy i szkolenia: Przygotowanie do prowadzenia usług rozwojowych zdobywała m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, w Szkole Trenerów Moderator z Wrocławia , w Szkole Coachingu Managerskiego Moderator oraz w kursach Train the trainer Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Uczestniczka szkoleń specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej m.in. Praca z rodziną w obliczu rozwodu (Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), Uzależnienia chemiczne i behawioralne w ujęciu TSR (Centrum Rozwiązań), Wprowadzenia do Współczucia w Psychologii i Psychoterapii (The Mind Institute), Prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa/psychoterapeuty (prowadzenie radca prawny Bożena Ryszka), Terapia Par prowadzona w nurcie Poznawczo – Behawioralnym (Centrum CBT), Praca w oparciu o relacje w diadzie – terapia pary (LETSR) oraz w Wzmacnianie relacji interpersonalnych. Integracja terapii akceptacji i zaangażowania oraz schematów (Uczę się ACT), Elastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach (Uczę się ACT), a także Introduction to Cognitive Behavioural Therapy (European Psychiatric Association). Uczestniczka licznych konferencji z zakresu pomocy psychologicznej m.in. Praca z dziećmi z trudnymi zachowaniami w szkole (prowadzenie dr n.med. Artur Kołakowski). Posiada certyfikat International DISC Everything (nr0347) pomocny w diagnozowaniu osobowości i wskazań do działań rozwojowych.

Doświadczenie: W latach 2012 – 2017 słuchaczka studiów doktoranckich UMCS prowadząca zajęcia z z zakresu „Metod i technik wsparcia psychologicznego” oraz „Podstaw umiejętności społecznych”, obecnie współpracująca z Uniwersytetem jako prowadząca zajęcia zlecone. Współautorka artykułów naukowych w tematyce dotyczącej stresu, PTSD, poczucia koherencji. Wieloletni trener (od 2005r.) kompetencji psychologicznych i społecznych specjalizująca się w tematach dotyczących odporności psychicznej, motywacji do zmian oraz komunikacji interpersonalnej (w tym rozwiązywania konfliktów). Autorka szkoleń, których uczestnikami byli pracownicy oświaty, administracji publicznej czy przedsiębiorcy.

W Bona Fides zajmuje się pracą na stanowisku psychologa. Od 2017 roku do chwili obecnej praca psychologiczna w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w postaci Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, gdzie prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne, wsparcie psychologiczne, psychoedukację oraz treningi umiejętności dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (obecnie w Białej Podlaskiej, Rykach, Lubartowie ). W 2019 r. również w projekcie Centrum Wsparcia Rodzin w Parczewie. W latach 2018 i 2019 odpowiedzialna za prowadzenie grupy terapeutycznej w CPI w Lublinie.

Stanowisko: Psycholog, terapeuta krótkoterminowy, trener umiejętności psychospołecznych

Kwalifikacje: Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna” o specjalności „Przeciwdziałanie problemom społecznym” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz studiów drugiego stopnia na kierunku „Nauki o Rodzinie” o specjalności „Praca socjalna z rodziną” również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie – przygotowujących do pracy w zawodzie: pracownik socjalny, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, doradca życia rodzinnego i innych związanych z pomocą społeczną.

Doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem: Od roku 2017 pracuje na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie. W latach 2017 – 2018 pełniła obowiązki „Osoby pierwszego kontaktu” w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowanym ze środków Funduszy Sprawiedliwości. Od roku 2018 do chwili obecnej pracuje na stanowisku „Asystent rodzinny” przy realizacji projektu: „Centrum Wsparcia Rodzin” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami, w których dochodzi do przestępstw, rodzinami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przeprowadzaniem wstępnej diagnozy rodziny, opracowywaniem najefektywniejszej formy pomocy, przyjmowaniem zgłoszeń, pomocą przy wypełnianiu wniosków o udzielenie wsparcia oraz udzielaniem informacji dotyczących realizowanych projektów, a także udzielaniem informacji dotyczących praw członków rodziny, czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem dalszych działań w ramach projektu, profilaktyką rodzin polegającą na propagowaniu pozytywnych wzorców rodziny i rozwijaniu postawy dbałości o ich członków. Ponadto odbyła praktyki zawodowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego, Szkole Rodzenia.

Dodatkowe szkolenia i umiejętności: Uczestnik szkoleń i konferencji o tematyce: „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim”, „Uczeń z doświadczeniem przemocy”, „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc”, „Innowacje w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu”, „Młoda rodzina na rynku pracy”, „Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy”, „Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych”, „Szkolenie specjalistyczne: profesjonalna praca z rodzinami w których dochodzi do przestępstw”. W Bona Fides zajmuję się prowadzeniem punktu Centrum Wsparcia Rodzin w Lublinie.

Stanowisko: Asystent rodzinny w  CWR w Lublinie

Doświadczenie: od 2007 roku prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Od 2004 do 2007 roku pracownik placówki wsparcia dziennego „AGAPE CLUB” prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” w Lublinie, przekształconej później w specjalistyczną placówkę. Od 2007 do 2011 roku psycholog w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku. W okresie od 2009 do 2013 roku psycholog w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lublinie, prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE. Od 2015 roku psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Parczewie. Od marca 2013 roku psycholog / psychoterapeuta w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Parczewie i Włodawie oraz podczas Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W latach 2007-2020 realizatorka szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji miękkich i rozwoju osobistego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kwalifikacje: absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna. Ukończony Podyplomowy Kursu Psychoterapii, Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończone szkolenie I stopnia z zakresu psychodramy – Polski Instytut Psychodramy. Trener programu Szkoła dla Rodziców. Egzaminator modułu Trener VCC.

Dodatkowe kurs i szkolenia: Ukończone Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); dwusemestralne studia podyplomowe DORADZTWO ZAWODOWE; kurs socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, warsztat pracy z młodocianymi/małoletnimi konsumentami środków psychoaktywnych, III Ogólnopolskie Szkolenie Dyżurnych Telefonów Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, szkolenie w zakresie pracy z ofiarami i sprawcami przemocy domowej, szkolenia nt. przeciwdziałania narkomanii, warsztat metodyczny – Skuteczne interwencje kryzysowe, specjalistyczne szkolenie I stopnia w zakresie problematyki HIV/AIDS (Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Krajowe Centrum ds. AIDS), Szkolenie z zakresu podstaw prawa w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, szkolenie „Techniki plastyczne w terapii”. Trener programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – cz.I” i „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. II – rodzeństwo bez rywalizacji”. Superwizja pracy trenerskiej przeprowadzona przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Teresa Auguścik oraz trenera – Aleksandrę Jurecką. Ukończone specjalistyczne seminaria szkoleniowe z zakresu psychodramy wg Moreno „Transgeneracyjny przekaz traumy”, „Psychodrama w psychoterapii zaburzeń odżywiania”, ‘”Agresja, złość i zaprzeczanie”, „Socjometria”. Ukończone szkolenia: „Wprowadzenie do pracy z systemem rodzinnym w sytuacji krzywdzenia dzieci” oraz „Dziecko a trauma”.

W Bona Fides zajmuje się przede wszystkim psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Prowadzi również warsztaty Szkoły dla rodziców.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, psychoterapeuta

Kwalifikacje: mgr Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – sekcji administracja europejska oraz prawo świeckie. Ukończyła podyplomowe Europejskie Studium Samorządowe. Ukończona aplikacja adwokacka z pozytywnym egzaminem zawodowym w 2013 r., wpisana na listę czynnych adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godz.) realizowane przez IPZ i Niebieską Linię (2015), edukator programu pracy ze sprawcami przemocy domowej (po ukończonym szkoleniu Fundacji im. S. Batorego 09/2003), ukończony kurs na mediatora sądowego w Ośrodku Konsultacyjno-Mediacyjny w 01/2005, szkolenie „Organizacja różnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Stowarzyszenie Nadzieja, 05/2006)ukończone szkolenie z zakresu pracy z dorosłymi ofiarami zgwałceń (Fundacja Dzieci Niczyje 12/2007), Studium Trenerskie, certyfikacja trenerska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (01/2009 – 10/2009), ukończyła szkolenie „Razem bez przemocy – lokalny system wsparcia dla osób krzywdzonych (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 11/2010).

Doświadczenie: Od 2013 roku do chwili obecnej prawnik w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w projekcie współfinansowanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Od 2005 r. do 2007 r. inicjator i jeden z realizatorów mobilnych punktów konsultacyjnych przy filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Od 2003 r. do 2009 r. prawnik w punkcie konsultacyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE” w Lublinie, Puławach, Chełmie oraz w Krasnymstawie. Od 01/2007 do 12/2007 prawnik w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od 10/2005 do 06/2008 kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, Sadu Rejonowego w Lublinie. W okresie od 2009 do 31/12/2012 koordynator, prawnik, asystent osoby pokrzywdzonej w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lublinie. Od 03/2013 r. prawnik w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Parczewie i Włodawie, a od 09/2013 r. prawnik w CPI w Zamościu. W ramach w/w doświadczenia zawodowego prowadzona była interdyscyplinarna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem (pomoc prawna, współpraca międzyinstytucjonalna, współpraca ze specjalistami).

W Stowarzyszeniu zajmuje się realizacją poradnictwa prawnego w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. Od 2003 r. Koordynator, trener, doradca prawny w projektach finansowanych ze środków Mechanizmów Norweskich, Programu Polsko – Szwajcarskiego, FIO i in.

 

Stanowisko: Prezes Zarządu, prawnik

Kwalifikacje: mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek administracja, w latach 2006-2011. Ukończyła studia licencjackie, o specjalizacji praca socjalna, na Wydziale Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 2005-2008

Dodatkowe kursy i szkolenia: kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolenie dla liderów klubu pracy, „Model współpracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, przepływ informacji między stanowiskami, wpływ dobrej organizacji na wizerunek urzędu oraz równość szans kobiet i mężczyzn”, „Aktywizacja osób bezrobotnych, a przepływ informacji w urzędzie, zasada równości szans”, „Procedury udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Asystent rodziny i Piecza Zastępcza”, „Organizacja wsparcia rodziny w gminie, rok po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Organizacja pracy asystenta rodziny, placówek wsparcia dziennego i rodzin wspierających”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I.”, „Współpraca pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, „ Erasmus +: Młodzież “.

Doświadczenie: Od 2014 do 2016 nabywała doświadczenie w realizacji projektów kulturalno-społeczno-edukacyjnych dla kobiet z terenów wiejskich i organizacji pozarządowych działających dla społeczności wiejskich oraz koordynowała działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Lublina, Zamościa i Włodawy. W okresie 10/2013 do 09/2014 zajmowała się koordynacją projektu i wsparciem doradczym jego uczestników, jako specjalista ds. programów w Powiatowym urzędzie Pracy w Lublinie. Pracowała także w charakterze asystenta rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, zajmowała się pracą z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze, od 08/2012 do 12/2013. W latach 2008-2012 była pracownikiem klubu pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej, gdzie zajmowała się poradnictwem zawodowym indywidulanym i grupowym w ramach zajęć aktywizacyjnych oraz szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (uprawnienie do prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem programu szkolenia „Szukam pracy”).

W Bona Fides zajmuje się obsługą i prowadzeniem Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Parczewie.

Stanowisko: Osoba pierwszego kontaktu w Parczewie

Kwalifikacje: Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia magisterskie- socjolog, Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych, studia podyplomowe – doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR – uprawnienia pedagogiczne, Lubelski Urząd Wojewódzki- Licencja Doradcy Zawodowego

Doświadczenie: 15 lat na stanowisku doradca zawodowy (Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Warsztat Terapii Zajęciowej)

W Bona Fides zajmuje się realizacją doradztwa zawodowego w CWR Parczew.

Stanowisko: Doradca zawodowy w CWR  w Parczewie

Kwalifikacje: W 2004 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku socjologia. W 2018 r. rozpoczęła studia magisterskie II stopnia na kierunku Praca Socjalna II Stopnia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Dodatkowe szkolenia i umiejętności: „Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – zadania i zakres działania w praktyce”, „ Trening skoncentrowany na rozwiązaniach”,„ Szkolenia dla kuratorów społecznych”, „Profesjonalna praca z rodzinami w których dochodzi do przestępstw”.

Doświadczenie : 6 letni staż pracy z osobami małoletnimi, ofiarami przestępstw, osobami mającymi problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Od 2014 r. pracuje jako kurator społeczny w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Jako kurator społeczny nawiązuje kontakt z nadzorowanymi, zapoznaje się z aktami sprawy, planuje działania profilaktyczno – resocjalizacyjne oraz opiekuńczo – wychowawcze, współdziałam z organizacjami , instytucjami. W okresie od 2014 do 2016 roku pracowała jako asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaklikowie. Do jej obowiązków należało m.in. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa rodzin.

W Bona Fides zajmuje się obsługą Centrum Wsparcia Rodzin w Modliborzycach. Zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń klientów CWR, przeprowadzaniem wstępnej diagnozy rodziny, opracowaniem wraz ze specjalistami różnych form wsparcia, udzielaniem podstawowych informacji dotyczących praw członków rodziny, czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem dalszych działań w ramach realizacji projektu, profilaktyką rodzin polegającą na propagowaniu pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny oraz koordynowaniem bieżącej pracy CWR Modliborzyce.

Stanowisko: Asystent rodzinny w CWR w Modliborzycach

Kwalifkacje: absolwentka socjologii KUL w Lublinie oraz UJ w Krakowie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie w zawodzie pracownik socjalny (specjalizacja I i II stopnia), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Policealnej Szkoły Centrum Szkół Akademickich Student w Zamościu, kierunek: terapeuta zajęciowy

Doświadczenie: Od 2004 r. pracownik socjalny (Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu, GOPS Zamość, MCPR Zamość, GOPS Sitno, GOPS Nielisz). Realizatorka zajęć grupowych w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w OIK w Tomaszowie Lubelskim oraz warsztatów „Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych” i „Rozwój kompetencji interpersonalnych” w PROGRESS Kalińska, Talik Spółka Jawna w Lublinie. Kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Zamościu.

W Stowarzyszeniu zajmuje się prowadzeniem punktu Centrum Wsparcia Rodzin w Zamościu.

Stanowisko: Asystent rodzinny w CWR w Zamościu

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.