Kadra projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Od września pracujemy nad szeregiem działań w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”. Doświadczony zespół naszych pracowników nieustannie czuwa nad prawidłowym przebiegiem na każdym etapie realizacji projektu. Poniżej przedstawiamy Państwu  kadrę zajmującą się administracją, promocją i rekrutacją.

Aleksandra Rutkowska
Koordynator projektu
Kontakt: standardy@stowarzyszeniebonafides.pl
Kwalifikacje:
mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek administracja, w latach 2006-2011. Ukończyła studia licencjackie, o specjalizacji praca socjalna, na Wydziale Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 2005-2008.
Doświadczenie: w maju 2020r. współrealizowała Forum Przeciwdziałania Przemocy Online z ramienia Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Bona Fides. Od stycznia 2020 r. pełni funkcję Osoby Pierwszego Kontaktu w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie. Zadania Osoby Pierwszego Kontaktu realizowała także w 2016r. w Centrum Interwencji Kryzysowej we Włodawie. W 2016r. i obecnie koordynator działań punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego/ obywatelskiego na terenie miasta Lublina, Zamościa i Włodawy oraz powiatu lubelskiego i chełmskiego. W okresie 10/2013r. do 09/2014r. zajmowała się koordynacją projektu i wsparciem doradczym jego uczestników, jako specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie. Pracowała także w charakterze asystenta rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, zajmowała się pracą z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze, od 08/2012r. do 12/2013r.. W latach 2008-2012 była pracownikiem klubu pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej, gdzie zajmowała się poradnictwem zawodowym indywidulanym i grupowym w ramach zajęć aktywizacyjnych oraz szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (uprawnienie do prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem programu szkolenia „Szukam pracy”).

Agnieszka Przewor
Asystent koordynatora projektu
Kontakt: standardy@stowarzyszeniebonafides.pl
Wykształcenie: Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J Vetterów  na kierunki ekonomista bankowość. Ukończone policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J Vetterów na kierunku informatyka. Absolwentka Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie Wydział Ekonomii – ekonomia w zakresie rachunkowości i finansów. Ukończone studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej, na Wydziale Zarządzenie i Marketing, kierunek bankowość. Ukończone certyfikowane szkolenie „Specjalista ds. projektów” zakończone szkoleniem praktycznym: Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania Projektami, Zarządzanie projektami, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami finansowanymi z UE.
Doświadczenie: Od 13.02.2017 do 31.05.2018 koordynator projektu DSRiN-V-5611-65/16/7 OPPP w Białej Podlaskiej finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, od 09.10.2018 do 31.12.2018 r. specjalista do spraw szkoleń projektu DFS-II-7211-1749/18 finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Koordynowanie projektów:  „Punkt konsultacyjno-informacyjno-doradczy dla ofiar przemocy oraz osób defaworyzowanych, środowisk lokalnych”, „Stop przemocy-start pomocy” ,  działania w ramach programu ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej oraz projektu Ośrodek Pomocy Prawnej i Obywatelskiej  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu V; Dobre Rządzenie; Działania 5.4; Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałania 5.4.2; Rozwój dialogu obywatelskiego; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie wskazane projekty były adresowane do osób potrzebujących, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem. Od 01.01.2019 i nadal asystent koordynatora projektu DFS-II.7211.152.2019 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Agnieszka Kwiatkowska
Specjalista ds. rekrutacji
Kontakt: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl
Kwalifikacje: Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna” o specjalności „Przeciwdziałanie problemom społecznym” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz studiów drugiego stopnia na kierunku „Nauki o Rodzinie” o specjalności „Praca socjalna z rodziną” również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
Doświadczenie: Od roku 2017 pracuje na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie. W latach 2017 – 2018 pełniła obowiązki „Osoby pierwszego kontaktu” w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowanym ze środków Funduszy Sprawiedliwości. Od roku 2018 do października 2020 „Asystent rodzinny” przy realizacji projektu: „Centrum Wsparcia Rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji działań szkoleniowych i ich administrowaniu. W ramach działań Stowarzyszenia zajmuje się organizacją szkoleń, konferencji i warsztatów dla pracowników służb pomocowych oraz osób/rodzin znajdujących się w kryzysie i pokrzywdzonych przestępstwem
współfinansowanych ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Urzędu Miasta Lublin, Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Sprawiedliwości. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych i prezentacji, przeprowadzaniu ewaluacji szkoleń, raportowaniu prowadzonych działań, rekrutacji uczestników szkoleń i konferencji. Posiada bogatą wiedzę z zakresu przeciwdziałania przestępczości. Dodatkowe szkolenia i umiejętności: Uczestnik szkoleń i konferencji o tematyce: „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim”, „Uczeń z doświadczeniem przemocy”, „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc”, „Innowacje w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu”, „Młoda rodzina na rynku pracy”, „Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy”, „Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych”, „Szkolenie specjalistyczne: profesjonalna praca z rodzinami w których dochodzi do przestępstw”, „Toksyczne relacje – dlaczego tak trudno się od nich uwolnić?”, „Dlaczego osoby świadczące pomoc pokrzywdzonym powinny mieć “szerokie” kontakty i z kim?”.

Róża Otręba
Specjalista ds. promocji
Kontakt: promocja@stowarzyszeniebonafides.pl

Opis kwalifikacji i doświadczenia: Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej „SDR Sztuka Dobrego Rozwoju Róża Otręba” w ramach których realizuje działalność fotograficzną. Koordynuje działania promocyjne Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES od 2013 roku. Autorka materiałów promocyjnych w zakresie kampanii zbierania 1% na rzecz OPP – Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES – 2019,2020. Autorka wielu materiałów promocyjnych Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES. W latach 2013-2018 zarządzanie stroną internetową Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES. W latach 2011-2013 administrator projektu „Inkubatory rozwoju społecznego na Lubelszczyźnie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013., od kwietnia 2013 do września 2014 roku kierownik projektu „Centrum Energii” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W latach 2019- 2020 koordynatorka projektu „Prowadzenie dla mieszkańców powiatu parczewskiego ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie”. Autorka wielu projektów z zakresu wspierania aktywności społecznej. Od 2013 roku zajmuje się zarządzaniem i koordynacją projektów realizowanych przez stowarzyszenie realizowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Miasta Lublin, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i FIO. W 2018 roku koordynowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w
województwie lubelskim”.

Małgorzata Kruszyńska
Specjalistka ds. promocji
Kontakt: promocja@stowarzyszeniebonafides.pl
Wykształcenie:
Absolwentka socjologii o specjalizacji analiza jakości usług instytucji pomocy społecznej i kulturoznawstwa o specjalizacji medialnej UMCS w Lublinie, doradztwa zawodowego WSNS oraz dziennikarstwa (zawód: pracownik organizacji medialnej) w Centrum Kształcenia Kadr. Ukończony kurs z zakresu PR- kreowanie wizerunku, zarządzanie kryzysami oraz Kurs specjalistycznych umiejętności dziennikarskich.
Doświadczenie: Od 2011 r. realizacja i promocja projektów finansowanych z  Ministerstwa Sprawiedliwości, Europejskiego Funduszu Sprawiedliwości, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Lublin i in. Od 2015 r. zajmuje się promocją działań Stowarzyszenia Wspierania Aktywności. Współautorka identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia, administratorka strony Stowarzyszenia, autorka materiałów i grafik promocyjno – informacyjnych. Promotorka inicjatyw oddolnych organizacji m. in. dwóch edycji Forum Przeciwdziałania Przemocy Online oraz pięciu edycji Forum Kobiet Aktywnych. W 2015 r. współpracowała z Fundacją Mozaika w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu gminy Zakrzówek. W 2016 r. osoba pierwszego kontaktu w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W 2019 r. realizowała projekt szkoleniowy „Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości w województwie lubelskim” współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Do 09.2020 r. koordynatorka “Centrum Wsparcia Rodzin”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015.

Piotr Jędruszak
Specjalista ds. szkoleń 
Kontakt: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl
Kwalifikacje:
Obecnie w trakcie studiów magisterskich – Psychologia spec. Psychologia biznesu. W 2019 roku zdecydował się rozwinąć swoje umiejętności trenerskie w Szkole Trenerów Progress, którego ukończenie zaowocowało uzyskaniem certyfikatu VCC. W ramach kursu trenerskiego odbył 80 godzin szkolenia z kompetencji miękkich oraz kurs zawodowy (150 godzin).
Doświadczenie: Od listopada 2018 do końca kwietnia 2019 roku realizował projekt, w którym przeprowadził szereg szkoleń, współpracując z fundacją Bonum Vitae. Szkolenia były realizowane stacjonarnie w formach indywidualnej i grupowej. Obecnie w trakcie 6 miesięcznego stażu w Szkole Trenerów Progress. Współorganizator Forum Przeciwdziałania Przemocy Online, Festiwalu Szkoleń Online oraz Szkoły Trenerów online. W ramach powyższych aktywności przeprowadził szereg szkoleń w trybie zdalnym oraz aktywnie uczestniczył w wielu szkoleniach jako pomoc techniczna.

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.