INNE PROJEKTY

Realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży narażonych na czynniki ryzyka

Cel główny: ograniczenie zachowań ryzykownych, polegających na używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
Działania: zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.
Odbiorcy: dzieci i młodzież ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym.
Okres realizacji: od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.
Projekt finansowany ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin
 • Miejsce realizacji zadania publicznego
  Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
  ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin
  tel. 783 510 310
  cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

Cel główny: wspieranie procesu zdrowienia osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików mieszkających w Lublinie
Działania: psychoterapia indywidualna.
Odbiorcy: osoby z syndromem DDA.
Okres realizacji:15 maja 2019 - 31 października 2019 Projekt finansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019
 • Miejsce realizacji zadania publicznego
  Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
  ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin
  tel. 783 510 310
  cpi@stowarzyszeniebonafides.pl