Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości realizujemy projekt adresowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem/świadków/osób im najbliższych. W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać z poniżej przedstawionych form pomocy. Znaleźć nas można Parczewie, Radzyniu Podlaskim, Lubartowie, Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Chełmie, Łukowie, Rykach, Włodawie i Rejowcu Fabrycznym.

Formy pomocy:

 • poradnictwo prawne
 • mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów
 • poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne/psychiatryczne
 • pomoc osoby pierwszego kontaktu w tym wsparcie ukierunkowane na wejście na rynek pracy
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym
 • pokrycie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy
 • pokrycie kosztów kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podległaby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikające z przestępstwa lub jego następstw
 • dofinansowanie do czynszu i opłat eksploatacyjnych w sytuacji, gdy opłacenie tych kosztów jest utrudnione w konsekwencji doświadczonego przestępstwa
 • finansowanie przyjazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
 • bony żywnościowe
 • bony na zakup odzieży, obuwia oraz środków czystości
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu dla dzieci i młodzieży

Więcej informacji: tel. 535 000 523 cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

POWIET PARCZEWSKI

Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie” projekt współfinansowany z Powiatu Parczewskiego w okresie od 01.04.2019r. do 16.12.2019r. Adresowany do rodzin oraz osobom w kryzysie z Powiatu Parczewskiego. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego indywidualnego poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego, indywidualnego poradnictwa prawnego w Parczewie. 

Więcej informacji: tel. 535 000 523 cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

REGIONALNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

 • Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi” projekt sfinansowany z Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizowany do 10.12.2019r. Adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepracujące kobiety (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) z terenów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich w wieku od 18 r. ż. do 40 r ż. z terenu województwa lubelskiego W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego z elementami doradztwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego w Lublinie. 
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” projekt sfinansowany z Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizowany do dnia 10.12.2019r. Adresowany do osób doświadczających przemocy w rodzinie, funkcjonujących w rodzinach w których przemoc jest związana z nadużywaniem alkoholu. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego w Zamościu i Lublinie. 
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” projekt sfinansowany z Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizowany do 10 grudnia 2019r. Adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego rodzinnego poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego, indywidualnego poradnictwa psychologiczno/psychoterapeutycznego specjalisty terapii dzieci skrzywdzonych praz indywidualnego poradnictwa prawnego w Lublinie

Więcej informacji: tel. 535 000 523 cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

URZĄD MIASTA LUBLIN

 • Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w okresie od 12.03.2019r. do 31.10.2019r. Adresowany do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym lub upijających się. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są rodzice lub opiekunowie prawni dzieci z terenu miasta Lublin. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego indywidualnego poradnictwa psychologicznego w Lublinie.
 • Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w okresie od 15.05.2019r. – 31.10.2019r. Adresowany do osób dorosłych, mieszkańców miasta Lublin, członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu z syndromem DDA. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej indywidualnej terapii psychologiczno/psychoterapeutycznej w Lublinie.
 • Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w okresie od 15.05.2019r. – 30.11.2019r. Adresowany do osób borykających się z problemem przemocy w rodzinie, w tym osób współuzależnionych oraz innych członków rodzin w których występuje problem alkoholizmu z terenu miasta Lublin. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są zarówno osoby pełnoletnie, jak i dzieci doświadczające przemocy. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej terapii indywidualnej, indywidualnego poradnictwa prawnego oraz grupy psychoterapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Lublinie. 
 • Realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży narażonych na czynniki ryzyka” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2019 rok w okresie od 1.03.2019 r. do 31.10.2019r. Adresowany do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, skierowany do osób zamieszkałych na terenie Lublina lub uczących się w Lublinie. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnych zajęć socjoterapeutycznych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego w Lublinie. 
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2019 rok w okresie od 1.03.2019r. – 31.10.2019r. Adresowany do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – osoby dorosłe mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie miasta Lublin. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnych zajęć warsztatowych oraz konsultacji indywidualnych w Lublinie. 
 • Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych skierowane do różnych grup docelowych” projekt sfinansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2019 rok w okresie od 1.03.2019r. do 31.10.2019r. Adresowany do osób dorosłych, zwłaszcza tych, którzy są narażeni na czynniki ryzyka oraz do osób dorosłych, których dzieci są narażone na czynniki ryzyka. Projekt skierowany do osób dorosłych zamieszkałych, pracujących lub uczących się w Lublinie W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego indywidualnego poradnictwa psychologicznego w Lublinie. 

Więcej informacji: tel. 535 000 523 cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.