CWR Informacje o projekcie

Informacje ogólne o projekcie

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodzin” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Projekt jest skierowany do rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych będących w kryzysie rodzinnym, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i/lub rodzin zastępczych oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.
  • Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dla 120 rodzin (360 osób) wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu miasta Lublin oraz powiatów: lubelskiego, zamojskiego, parczewskiego oraz janowskiego.