HISTORIA

2003-2016. Historia Stowarzyszenia.

Stowarzyszeniezostało założone w 2003 roku przez absolwentki Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES.

Początkowo idea Stowarzyszenia koncentrowała się wokół budowania świadomości prawnej społeczności lokalnej. Tworzyliśmy w formie wolontarystycznej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej przy filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Przez blisko 3 lata mieszkańcy Lublina korzystali z tej formy pomoc. Kontakt bezpośredni z klientami pozwolił nam zdiagnozować nowe problemy i potrzeby. Opracowaliśmy wówczas pierwsze projekt dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działań realizowane była indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzone były działania grupowe o charakterze edukacyjno – terapeutycznym.

Od 2012 roku Stowarzyszenie zintensyfikowało i rozszerzyło znacząco swoje działania. Obecnie Stowarzyszenie koncentruje się na czterech głównych kierunkach działań: specjalistyczna i kompleksowa pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom w kryzysie, aktywizacja i wspieranie rozwoju kobiet zamieszkujących tereny wiejskie województwa lubelskiego, nieodpłatna pomoc i edukacja prawna, współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych. Siedziba główna znajduje się w Lublinie, natomiast filie prowadzące działania w ramach Stowarzyszenia funkcjonują w Białej Podlaskiej, Parczewie, Włodawie, Zamościu.

Z dniem 21 września 2016 roku Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES”:

  • zmieniło nazwę i obecnie funkcjonuje jako Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES,
  • uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Nowa nazwa pełniej oddaje istotę naszych działań. Naszym celem nie jest jedynie wyrównywanie szans, ale promowanie i wspieranie różnego rodzaju aktywności ludzi: zarówno ludzi w trudnej, jak i w komfortowej sytuacji życiowej, pojedynczych osób i grup, organizacji formalnych i grup nieformalnych, ludzi zamieszkujących tereny wiejskie i miejskie. Wyrównywanie szans zakłada jedynie równanie do pewnego poziomu – my chcemy zarówno wyrównywać szanse, jak i motywować i wspierać do aktywności ponad poziom, ponad przeciętność dla dobra indywidualnego człowieka, rodziny, jak i dla dobra społeczności lokalnych.

Dodatkowo z dniem 21 września 2016 roku został poszerzony skład Zarządu Stowarzyszenia, który przedstawia się następująco: Iwona Przewor, Prezes Zarządu; Róża Otręba, Wiceprezes Zarządu; Ewa Kalińska – Grądziel, Skarbnik Zarządu; Małgorzata Czarnecka, Członek Zarządu; Małgorzata Kruszyńska, Członek Zarządu.