CELE

Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie aktywności obywatelskiej, przyczynianie się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa lokalnego.

Stowarzyszenie realizuje cel statutowy poprzez następujące działania:

 • podejmowanie inicjatyw ważnych społecznie między innymi przez prowadzenie akcji informacyjnej, organizowanie konferencji, prowadzenie punktów konsultacyjnych;
 • prowadzenie działalności leczniczej w ramach usług psychoterapeutycznych;
 • prowadzenie programów terapeutycznych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, m.in. poprzez realizowanie treningów, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, psychoterapii indywidualnej i grupowej, specjalistycznych konsultacji, doradztwa zawodowego, psychologicznego, prawnego;
 • kreowanie aktywnych postaw między innymi przez organizowanie szkoleń, konkursów, udzielanie informacji oraz promowanie słusznych społecznie inicjatyw;
 • gromadzenie funduszy na cele statutowe;
 • wsparcie osób wykluczonych społecznie na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym poprzez organizowanie i udzielanie kompleksowej pomocy;
 • aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów, wynikających z zadań statutowych;
 • udzielanie wsparcia finansowego, merytorycznego i szkoleniowego w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia;
 • współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych i dobra wspólnego społeczeństwa;
 • propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez organizację wydarzeń, kampanii oraz warsztatów;
 • prowadzenie ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz specjalistycznego ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie form opieki nad dziećmi do 7 roku życia np. w formie niepublicznego żłobka, klubu malucha, punktu przedszkolnego, przedszkola.